Obchodní podmínky

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Návštěvou stránek www.d-kejk.cz potvrzujete, že jste si vědomi Podmínek, bezvýhradně s nimi souhlasíte a zavazujete se podle Podmínek postupovat a dodržovat je. Podmínky používání stránek www.d-kejk.cz se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají stránky www.d-kejk.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na těchto stránkách.

1.2. Provozovatel je oprávněným vlastníkem internetových stránek www.d-kejk.cz. Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám www.d-kejk.cz. Obsah těchto stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele. 1.3. Podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Provozovatelem, jakožto prodávajícím, na jedné straně a Uživatelem, jakožto kupujícím, na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Není-li Uživatelem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.  

  1. Definice

2.1. „Smlouva“ znamená kupní smlouvu uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím

2.2. “Komunikace” jsou diskuze, komentáře, hodnocení, zprávy ve fóru či v chat místnostech a/nebo v jiných komunikačních kanálech.

2.3. “Nabídka” je nabídka na zakoupení zboží. Nabídka má právní povahu výzvy k podávání návrhu na uzavření smlouvy ze strany Uživatele, jejímž předmětem je závazek Provozovatele dodat Uživateli zboží specifikované v Nabídce a závazek Uživatele zaplatit za toto zboží v Nabídce uvedenou cenu v souladu s Podmínkami. Součástí Nabídky je detailní popis zboží, doba trvání Nabídky, další podmínky pro realizaci Nabídky, cena zboží včetně všech daní a poplatků a případných nákladů na dodání.

2.4. “Obsah” jsou zejména jakékoliv komentáře či připomínky, jakékoliv odkazy na jiné webové stránky, datové soubory vložené na portál www.d-kejk.cz Uživatelem.

2.5. “Osobní údaj(e)” je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. jakákoli informace, na základě které je možné subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

2.6. “Podmínky” jsou tyto obchodní podmínky, které tvoří veškerá níže i výše uvedená ustanovení a které upravují práva a povinnosti vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.d-kejk.cz.

2.7. “Poskytovatel” je fyzická či právnická osoba, případně jiný subjekt existující dle platných právních předpisů České republiky, který poskytuje služby/zboží, případně slevu na služby/zboží, které jsou obsahem nabídky.

2.8. “Provozovatel” Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Kamila Daňková IČ: 09387439, se sídlem Nivka 173, Nosislav 69164

2.9. “Uživatel” je fyzická či právnická osoba, případně jiný subjekt existující dle platných právních předpisů České republiky, který se v souladu s těmito Podmínkami zaregistroval na portálu www.d-kejk.cz Provozovatele za účelem nákupu zboží a který uzavřel s Provozovatelem kupní smlouvu dle těchto Podmínek.

2.10. „Popis zboží“ znamená ta část Stránek, kde jsou poskytovány určité informace o Zboží a Zvláštní podmínky jeho nákupu.

2.11. „Registrace“ je zadání e-mailové adresy Uživatelem na portál www.d-kejk.cz pro možnost realizace nákupů, účasti v soutěžích a dalších nabídek uveřejněných na portáluwww.d-kejk.cz.

2.12. „Objednávka“ znamená návrh Smlouvy učiněný Kupujícím.

2.13. „Potvrzení Objednávky“ znamená závazné potvrzení Objednávky učiněné Prodávajícím.

2.14. „Zboží“ znamená zboží, které Prodávající prodává v souladu s těmito Podmínkami.  

III. Základní pravidla používání stránek www.d-kejk.cz

3.1. Služby Provozovatele je oprávněna využívat každá fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se zaregistruje na portálu Provozovatele www.d-kejk.cz, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře a vytvoří si tak vlastní uživatelský účet.

3.2. Při registraci a při objednávání zboží je Uživatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.4. Uživatel souhlasí s tím, že používání portálu www.d-kejk.cz je na jeho vlastní odpovědnost. Uživatel je plně odpovědný za škodu vzniklou Provozovateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Uživatele stanovené v těchto Podmínkách.

3.5. Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto Uživateli i jiným osobám. Provozovatel v tomto případě nenese žádnou odpovědnost.

3.6. Uživatel odpovídá za nástroje sloužící k internetovému přístupu – telefon, osobní počítač a další. Uživatel nese veškeré náklady spojené s přístupem k portálu www.d-kejk.cz. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv poškození nástrojů Uživatele během používání službywww.d-kejk.cz.

3.7. Provozovatel ani žádná s ním spolupracující třetí osoba nezaručuje, že bude požívání portálu www.d-kejk.cz vždy možné a bez závad; ani neposkytuje záruku za výsledky, které mohou vyvstat z používání této služby, nebo přesnost, spolehlivost nebo obsah informací, služeb či produktů poskytovaných prostřednictvím portálu www.d-kejk.cz.

3.8. Provozovatel je bez udání důvodu a dle vlastního uvážení oprávněn zablokovat nebo zrušit kdykoliv uživatelský účet, a to na základě podezření ze zneužití služeb portáluwww.d-kejk.cz nebo porušení Podmínek Uživatelem.

3.9. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny Podmínek zveřejněním jejich upravené verze na portálu www.d-kejk.cz, přičemž platnost nového znění Podmínek nastává okamžikem jejich zveřejnění na portálu www.d-kejk.cz, a to i když se o provedené změně Uživatel nedozvěděl. Uživatelé jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn Podmínek. Bude-li Uživatel portál www.d-kejk.cz používat i po provedení změn Podmínek, má se za to že Uživatel změnu Podmínek bezvýhradně akceptoval a je povinen se jimi řídit.

3.10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo zrušit jakoukoliv funkci nebo vzhled portálu www.d-kejk.cz, včetně, ale ne pouze, obsahu, dostupnosti a nástrojů nutných k používání služby. Provozovatel je dále oprávněn změnit či zrušit jakoukoliv informaci, kategorii informací, jakoukoliv platební metodu, rychlost poskytování služby nebo frekvenci informací poskytovaných Uživateli.

3.11. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu www.d-kejk.cz nebo jejich nefunkčností, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na portálu www.d-kejk.cz. Výše uvedené zahrnuje zejména škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Uživatele, neoprávněný přístup k přenosům a datům Uživatele a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu www.d-kejk.cz jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí Provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Provozovatel se také výslovně zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na portálu www.d-kejk.cz je nezávadný, že přístup na portáluwww.d-kejk.cz bude nepřerušený, bez závad a stránky budou bezpečné. Provozovatel si dále vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na portál www.d-kejk.cz nebo k jeho části.

3.12. Přístup a používání stránek www.d-kejk.cz je bezplatné.

3.13. Provozovatel je oprávněn, avšak ne povinen, neustále monitorovat obsah portáluwww.d-kejk.cz, včetně fóra, které může být součástí portálu, k zajištění chodu portálu dle těchto Podmínek a všech pravidel ustanovených na www.d-kejk.cz, stejně jako zajištění práv, regulací nebo autorizovaného zásahu orgánů veřejné moci. Bez předchozího upozornění si Provozovatel vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv materiál, o kterém se Provozovatel domnívá, že porušuje tyto Podmínky, poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo je jinak závadný.

3.14. Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na stránkách www.d-kejk.cz z jiných zdrojů, které jsou však uvedeny nebo má právo je uveřejnit. Naopak kliknutím na některé odkazy lze tyto stránky opustit. Webové prezentace jiných subjektů na něž portál může odkazovat, nejsou pod kontrolou Provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled. Provozovatel zároveň nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím www.d-kejk.cz. 

  1. Podmínky prodeje ( Objednávky )

4.1. Předmětem prodeje na portálu www.d-kejk.cz je zboží vystavené Provozovatelem opravňující Uživatele k odběru zboží, využití služeb a/nebo uplatnění slevy dle těchto Podmínek a podmínek uvedených u Zboží.

4.2. Veškeré Zboží je nabízeno k prodeji v závislosti na dostupnosti a pouze za podmínky zaplacení Objednávky Prodávajícím.

4.3. Objednávka na serveru www.d-kejk.cz bude považována za přijatou až po Potvrzení Objednávky Prodávajícím. Prodávající si bezvýhradně vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda Objednávku přijme či nikoliv.

4.4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (Internetu) při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí Uživatel sám.

4.5. Návrh na uzavření smlouvy lze zaslat formou objednávky, a to během 24 hodin od zveřejnění Nabídky, není-li uvedeno v případě konkrétní Nabídky jinak. Objednávku lze učinit prostřednictvím portálu www.d-kejk.cz vyplněním příslušného objednávkového formuláře. Po stisknutí tlačítka „koupit“ je Uživateli zobrazena celá objednávka, kterou má Uživatel možnost před jejím odesláním zkontrolovat a opravit. Po odeslání objednávky obdrží Uživatel e-mailem potvrzení o jejím provedení. Objednávku není možné odvolat po celou dobu trvání Nabídky.

4.6. V případě, že Prodávající přijme Objednávku, ale není schopen z důvodu, které jsou zcela mimo jeho kontrolu, dodat objednané Zboží, je Prodávající oprávněn vždy bez výhrad odstoupit od Smlouvy. Kupující souhlasí s vrácením zaplacené peněžní částky v plné výši, pokud již byla uhrazena, a tímto dojde k urovnání veškerých nároků, které může mít Kupující vůči Prodávajícímu za Zboží které nebylo doručeno.

4.7. Přehled objednaného Zboží a stav objednávek je Uživateli zpřístupněn v rámci jeho uživatelského účtu. Zakoupené Zboží je možné zobrazit a dále použít pouze v případě uzavření smlouvy s Provozovatelem a uhrazení celé ceny Zboží Uživatelem dle článku V. Podmínek. O přijetí úhrady ceny Zboží bude Uživatel informován e-mailem. V případě technických potíží se získáním potřebných informací je Uživatel povinen postupovat podle instrukcí zaslaných mu e-mailem nebo uveřejněných na portálu www.d-kejk.cz.

4.8. Provozovatel si vyhrazuje právo návrh na uzavření smlouvy nepřijmout, a to zejména v případě, že nedojde k zaplacení zboží do 24 hod. od uzavření objednávky. V případě, že Provozovatel návrh na uzavření smlouvy odmítne, sdělí toto e-mailem Uživateli nejpozději do skončení platnosti nabídky.

4.9. V případě, že Provozovatel návrh na uzavření smlouvy přijme, dojde k uzavření smlouvy, jež je tvořena těmito Podmínkami. O přijetí návrhu na uzavření smlouvy a zároveň o vzniku smlouvy, je Uživatel informován e-mailem.

4.10. Pokud Uživatel při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, má v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku, právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) ode dne obdržení Zboží. Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) ode dne obdržení Zboží, a to na kontaktní poštovní adresu Provozovatele.

4.11. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 4.10. se smlouva od počátku ruší.

4.12. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. odstavce 4.10. vrátí Provozovatel Uživateli kupní cenu do patnácti (15) dnů od prokazatelně doručeného odstoupení od smlouvy a vrácení zboží, a to převodem na bankovní účet určený Uživatelem.

4.13. Provozovatel odpovídá Uživateli za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že obsahuje právo na plnění uvedené v Nabídce, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který prodávající pro specifikaci zboží uvádí.

4.14. Eminentem Zboží je Prodávající, avšak může jím být i třetí osoba.  

  1. Platební podmínky

5.1. Cenu Zboží je možné uhradit podle volby Uživatele učiněné při vyplňování objednávky buď platební kartou, platbou přes platební systém Paypal, platební systém Paysec nebo převodem na účet Provozovatele.

5.2. V případě úhrady platební kartou, přes Paysec a Paypal je objednávka považována za uhrazenou ihned. Platba platební kartou probíhá prostřednictvím on-line platební brány, na kterou je Uživatel automaticky přesměrován. Platba přes Paypal a Payesc probíhá prostřednictví on-line platební brány těchto systémů. Po úspěšném zadání platby proběhne tzv. Před autorizace platby, v rámci které bude celá cena objednaného Zboží zablokována na účtu Uživatele. V případě, že dojde k realizaci Nabídky a uzavření smlouvy s Provozovatelem, bude blokovaná částka automaticky převedena na účet Provozovatele. V případě, že nedojde k uzavření smlouvy s Provozovatelem, bude blokovaná částka na účtu Uživatele odblokována do 24 hodin od ukončení platnosti Nabídky.

5.3. V případě bezhotovostní úhrady ceny Zboží převodem na účet Provozovatele je cena Zboží splatná do pěti (5) pracovních dnů od odeslání objednávky. Při provádění platby na účet Provozovatele je Uživatel povinen použít údaje pro provedení platby, které obdržel v potvrzujícím emailu o provedení objednávky.

5.4. Vzhledem k povaze Nabídek uveřejňovaných na portálu www.d-kejk.cz, které musí být v předem určeném období uhrazeny Uživatelem, není v zájmu Provozovatele přijímat opožděné úhrady za zakoupené Zboží. Uživatel a Provozovatel souhlasí s tím, že v případě prodlení s úhradou ceny je Provozovatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva s Provozovatelem od počátku ruší.  

  1. Předání a dodání Zboží Zákazníkovi

 6.1. Místo dodání Zboží bude dohodnuto mezi Prodávajícím a Uživatelem a je uvedeno na Potvrzení Objednávky. Nebo bude uvedeno v nabídce Prodavajícím.

6.2. Veškeré termíny dodání uvedené v Potvrzení Objednávky jsou pouze orientační. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv ztrátu či vzniklé náklady Uživatele v případě zpoždění při dodání Zboží.

6.3. Uživatelům se důrazně doporučuje vždy pečlivě zkontrolovat obal zásilky a vždy ji převzít pouze tehdy pokud není-li nijak viditelně poškozena. V opačném případě doporučujeme sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní sužby/České pošty škodní protokol nebo zásilku odmítnout.

6.4. Prodávající si vyhrazuje právo na možnost částečného dodání Zboží, tímto ovšem není jakkoliv dotčena platnost uzavřené Smlouvy. 6.5. V případě nepřevzetí objednávky Uživatelem z důvodů ležících na jeho straně (např. není – li i přes dohodnutý termín přítomna Uživatelem určená osoba nebo není v době dodání schopen uhradit Cenu), nese vždy Uživatel náklady které jsou spojené s opakovaným dodáním Zboží a to v plné výši.  

VII. Smlouva o koupi zboží

7.1. Uživatel vyplní registrační formulář na Stránkách, nebo při koupení zboží vyplní formulář.

7.2. Zboží vloží Uživatel do košíku kliknutím na tlačítko tlačítka Koupit. V nákupním košíku si může Uživatel upravit požadované množství nakupovaného Zboží. Zvolit variantu platby a zvolit způsob dodání. Objednávku provede Uživatel kliknutím na tlačítko Přejít k pokladně / Uložit a pokračovat. Uživatel projde  procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku.

7.3. Prodávající odešle Uživateli potvrzující e-mail o přijetí Objednávky. Tento e-mail se nepovažuje za Potvrzení Objednávky, tzn. není akceptací návrhu Smlouvy.

7.4. Při zaslání Zboží odešle Prodávající Uživateli e-mailem s Potvrzením Objednávky.

7.5. Objednávka Uživatele je návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Uživatelem však dojde, pouze tehdy pokud Prodávající doručí své závazné Potvrzení Objednávky Uživateli. V tento okamžik vznikají mezi Prodávajícím a Uživatelem vzájemná práva a povinnosti.

7.6. Potvrzením Objednávky se Prodávající zavazuje dodat objednané Zboží Uživateli a tím na něj převést vlastnická práva k tomuto Zboží. Uživatel se tímto zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj dohodnutou Cenu.

7.7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit Objednávku Uživatele z kteréhokoliv důvodu. Prodávající nepotvrdí Objednávku zejména pokud nastane jedna z následujících skutečností: 

(a) Zboží, které si Kupující objednal, nebude k dispozici ze skladů, 

(b) pokud nebude Prodávající schopen dostat autorizaci pro platbu Uživatele v případě platby platební kartou, 

(c) pokud nebude Prodávající schopen dostat autorizaci pro platbu Uživatele v případě platby platební bránou Paysec, 

(e) pokud je chybné uvedení Ceny nebo v případě špatného Popisu produktu, 

(f) pokud nesplňuje-li Uživatel některou z podmínek definovaných těmito Podmínkami.   

VIII. Popis Zboží

8.1. Zboží je prodáváno na základě svého popisu a dostupných fotografií na webových stránkách www.d-kejk.cz. Popis Zboží může mít za následek další stanovení Zvláštní podmínky týkající se tohoto Zboží a ty mohou obsahovat zejména dodací lhůty, uvedené záruky a další podmínky.

8.2. Poskytované popisy a fotografie Popisy a fotografie Zboží které je uvedeno na webových stránkách www.d-kejk.cz je platné v době, kdy je daný popis a fotografie vložená do interního systému webových stránkách www.d-kejk.cz. Popisy a  fotografie na webových stránkách www.d-kejk.cz mohou i přes naší snahu být odlišné v okamžiku objednání. Pokud tato situace nastane nemůžeme potvrdit Kupní Smlouvu a cenu Zboží, dokud nebude vaše Objednávka přijata v souladu s Obchodními podmínkami.

8.3. Cena která je zobrazena na webových stránkách www.d-kejk.cz jako Přeškrtnutá, obvykle představuje plnou maloobchodní prodejní cenu, kterou uvádí výrobce nebo kterou uvede dodavatel. Přeškrtnuté ceny mohou, ale nemusí korespondovat cenám které uvádějí ostatní maloobchodní prodejci v jakékoliv oblasti a v jakékoliv době. Pro některé Zboží, které může být nabízeno jako složení více kusů Zboží, představují přeškrtnuté ceny maloobchodní ceny pro každou z položek zahrnutých do složení více kusů, odhadnutých nebo doporučených výrobcem nebo dodavatelem.  

  1. Odstoupení od Smlouvy

9.1. Storno podmínky

V případě, že zákazník zruší svou účast méně jak 10 dnů do dne konání akce, nemá nárok na jakoukoliv náhradu.

9.2. Uživatel má právo Objednávku kdykoliv zrušit před tím než obdrží Potvrzení Objednávky a to především bez jakéhokoliv postihu. Uživatel má právo Zrušit Objednávku buď telefonicky na telefonním čísle +420 606 480 066 nebo prostřednictvím e-mailu: info@d-kejk.cz

9.3. V případě, že je kupní smlouva uzavřena pomocí komunikačních prostředků na dálku ( tzv.v internetovém e-shopu), má Uživatel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě bude Uživatel kontaktovat Prodávajícího a uvede písemně na doručovací adresu Prodávajího, své odstoupení od Smlouvy kde uvede číslo(a) objednávky (variabilní symbol), datum nákupu a číslo(a) účtu pro zaslání finanční částky. Uživatel musí Odstoupení od Smlouvy doručit písemně Prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty, za doručení se považuje den doručení Prodávajícímu.

9.4. Uživatel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží, je povinen Prodávajícímu vydat vše, co na základě Smlouvy získal. Zboží musí být zasláno zpět a předáno Prodávajícímu a to bez dobírky.

9.5. Pokud nebudou splněny některé výše uvedené podmínky, a v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy v dané uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevení vůle o odstoupení od vzniklé Smlouvy), vyhrazuje si Prodávající neakceptovat toto odstoupení od Smlouvy a Zboží pak bude vráceno na náklady Uživatele zpět.

9.6. Právo na odstoupení od smlouvy Uživatel nemá v případě těchto vzniklých smluv: 

(a) na poskytování Služeb, pokud jejich plnění bylo započato se souhlasem Uživatele před uplynutím 14-ti denní lhůty od převzetí plnění, 

(b) na dodání Zboží nebo Služeb, jejichž cena je závislá přímo i nepřímo na jakýchkoliv možných výchylkách finančního trhu a to nezávisle na vůli a možnostech identifikace Prodávajícího, 

(c) na dodání jakékoliv audio a video nahrávky(ek) a počítačových programů a her, pokud bude zjištěno, že Uživatel porušil jejich originální ( původní ) obal, 

(d) na dodání Zboží které má být upraveno dle požadavků Uživatele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které může podléhat rychlé zkáze, zastarání nebo i sebemenšímu opotřebení, (e) souvisejících se hrou nebo loterií.  

  1. Soulad a Nesoulad se Smlouvou o koupi Zboží

10.1. Veškeré informace které jsou zveřejněné na webových Stránkách Prodávajícíhowww.d-kejk.cz , zejména podrobné popisy, specifikace a fotografie Zboží jsou pouze orientační a mohou se lišit. Prodávající si proto vyhrazuje právo možnost provádět úpravy v popisu Zboží. Ovšem za předpokladu, že tímto nedojde k výrazně odlišné změně popisu, specifikace Zboží, bez jakékoliv nutnosti tuto skutečnost oznamovat Uživateli..

10.2. Pokud nastane situace kdy dodané a převzaté zboží Uživatelem nebude shodné se Smlouvou o koupi, tedy nebude bez zjevných vad, má Uživatel možnost požádat Prodávajícího aby uvedl Smlouvu o koupi do stavu který bude odpovídat Smlouvě o koupi Zboží, a to tak, že Zboží výmění. Nebo, nebude-li taková možnost dostupná, může Uživatel požádat o přiměřenou slevu z Ceny Zboží nebo od Smlouvy o koupi Zboží odstoupit. Toto ovšem nebude možné ( neplatí ), pokud byl Uživatel před nákupem nebo převzetí Zboží o rozporu se Smlouvou o koupi Zboží informován nebo rozpor se Smlouvou o koupi Zboží sám způsobil. Rozpor se Smlouvou o koupení Zboží, který se ukáže během 6 měsíců ode dne přebrání Zboží, je považován za rozpor který již existoval při jeho převzetí, pokud to není v rozporu s povahou Zboží nebo pokud nebude prokázám opak.  

  1. Odpovědnost za vady

  11.1. Při prodávání spotřebního Zboží je určená zákonná záruční doba 24 měsíců, v záručním listě může být stanovena delší. V případě prodloužení záruky určí Prodávající v záručním listě podmínky a rozsah dle jakých se záruka prodlužuje. Záruka se ovšem nevztahuje na vzniklé běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) které Uživatel způsobí obvyklým užíváním Zboží. Takto vzniklou Kratší životnost výrobku která se prokázala v tomto způsobeném opotřebení Zboží jejím obvyklým užíváním tedy nelze a nebude považováno vadu zboží, k tomu bude přihlíženo při případné reklamaci Zboží.

11.2. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazen dokladem o zakoupení Zboží, který obsahuje všechny zákonem požadované údaje. Tento doklad zašle Prodávající Uživateli současně se zbožím. Pokud Uživatel doklad o zakoupení neobdrží je si vědom toho, že ho má kdykoliv dostupný ve svém profilu po přihlášení na stránkách www.d-kejk.cz.

11.3. Práva Uživatele: 

(a) pokud jde o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, má právo na výměnu vadného zboží nebo vadné části, není-li to ovšem vzhledem k vadě neúměrné, a pokud takový postup není možný, má právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo má právo odstoupit od Smlouvy, 

(b) pokud jde vadu která se nedá odstranit a  brání řádnému užívání Zboží, má právo na výměnu vadného Zboží nebo má právo odstoupit od Smlouvy, 

(c) pokud jde o jiné neodstranitelné vady a Uživatel nepožaduje výměnu Zboží, má právo na přiměřenou slevu z Ceny nebo odstoupit od Smlouvy, 

(d) pokud jde o vady které je možné odstranit a vyskytující se ve opakovaně a brání řádnému užívání Zboží, má právo na výměnu Zboží vadného nebo má právo odstoupit od Smlouvy.  

XII. Reklamace

  12.1. Prodávající rozhodne o reklamci ihned, ve složitějších případech rozhodne do třech pracovních dnů. Do této lhůty se ovšem nebude počítat doba která bude přiměřená a potřebná dle druhu Zboží či Služby k tomu aby bylo možné odborné posouzení vady nebo vad Zboží. Reklamace bude vyřízena, nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne kdy byla reklamace uplatněna Uživatelem, pokud se ovšem Prodávající s Uživatelem nedomluví jinak. Po skončení této lhůty má Uživatel stejná práva, jako kdyby se jednalo o vadu neodstranitelnou. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého bylo zboží zakoupeno. Pokud je v záručním listě uveden jiný podnikatelský subjekt určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Uživatele bližší, tak má Uživatel právo uplatnit opravu u podnikatelského subjektu který je ovšem určen k provedení takové záruční opravy. Pokud je reklamace oprávněná má Uživatel právo na náhradu poštovného, ale pouze jen v nezbytně nutné výši nákladů, které mu prokazatelně vznikly a to pouze v souvislosti s reklamací. Pokud bude je reklamace neoprávněná nemá Uživatel jakýkoliv nárok na náhradu nákladů které jsou spojené s vyřízením reklamace.

12.2. Prodávající Uživateli vystaví písemné potvrzení kde bude uvedeno, kdy Uživatel reklamaci uplatnil a co je jejím obsahem a jaký zvolil způsob jejího vyřízení. Dále Prodávající vydá Uživateli písemné potvrzení o datu a způsobu kterým se reklamace vyřídí a to včetně písemného potvrzení o provedení opravy a době trvání opravy. V případě zamítnutí reklamace, vystaví písemné odůvodnění Prodávající Kupujícímu o tomto zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné třetí osoby které jsou určeny k provedení opravy.  

XIII. Ochrana soukromí

13.1. V souvislosti s registrací nebo užíváním stránek může být Uživatel vyzván k poskytnutí Osobních údajů, jako je např. jméno, příjmení, adresa, e-mail nebo k poskytnutí prvků osobní povahy, jako je například fotografie Uživatele. Užíváním stránek www.d-kejk.cz a poskytnutím Osobních údajů Uživatel vyjadřuje souhlas s jejich zpracováním a použitím v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

13.2. Odesláním registračního formuláře uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, Provozovateli jako správci Osobních údajů souhlas se zpracováním Osobních údajů v rozsahu a za podmínek stanovených níže.

13.3. Provozovatel zpracovává Osobní údaje po celou dobu platnosti uživatelského účtu a Registrace Uživatele a dále po dobu 5 let od jejich zániku za účelem realizace služeb Provozovatele, realizace práv a povinností z uzavřené smlouvy při prodeji Voucherů, vedení uživatelského účtu, zařazení do databáze, dalšího zpracování dat ukládáním na nosiče informací, využití pro marketingové potřeby Provozovatele a za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení.

13.4. Uživatel je oprávněn písemně požádat Provozovatele o poskytnutí informace o Osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, má právo k jejich přístupu a v případě porušení svých práv má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Uživatel je povinen poskytovat pouze pravdivé údaje o své osobě.

13.5. Osobní údaje mohou být předávány ke zpracování na základě smlouvy mezi Provozovatelem jako správcem a třetí osobou jako zpracovatelem osobních údajů. Zpracovateli osobních údajů mohou být Poskytovatelé či jiní dodavatelé Provozovatele, se kterými Provozovatel spolupracuje při poskytování služeb nebo prostřednictvím kterých plní svoje povinnosti z uzavřených smluv s Uživateli.

13.6. Po dobu platnosti uživatelského účtu Uživatele není možné souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, ledaže takové odvolání automaticky zruší existující uživatelský účet Uživatele. Po zrušení nebo zániku uživatelského účtu Uživatele je možné souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat na kontaktní adrese Provozovatele.

13.7. Uživatel si je vědom, že veškeré Komunikace, včetně portálu www.d-kejk.cz jsou veřejné, nikoliv soukromé, a mohou být tedy přečteny i bez vědomí Uživatele. Provozovatel nekontroluje a neschvaluje, zprávy nebo informace nacházející se v Komunikacích, a proto nemá ani žádnou odpovědnost, pokud jde o Komunikace a jakékoliv akce vztahující se k účasti Uživatele v těchto Komunikacích, včetně závadného obsahu. Obecně, veškerá komunikace, která bude probíhat na těchto stránkách (ať na fóru, v diskusních skupinách, chat místnostech nebo jinde) je považována jako veřejná. Publikováním komentářů, zpráv, nebo jiných informací na těchto stránkách, Uživatel poskytuje právo Provozovateli používat tyto informace, komentáře a zprávy k reklamním účelům, k propagaci, apod.

13.8. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Provozovatel zasílal zprávy týkající se aktivit spojených s jeho uživatelským účtem (přehled objednávek, potvrzení, autorizace změn nastavení apod.) a zprávy nabízející další produkty a služby. Zprávy týkající se aktivit spojených s uživatelským účtem Uživatele jsou zprávami nutnými pro realizaci služeb Provozovatele a po dobu platnosti uživatelského účtu není možné projevit nesouhlas s jejich zasíláním. Zprávy nabízející produkty a služby jsou považovány za obchodní sdělení. Pokud s jejich zasíláním Uživatel nesouhlasí, vyjádří zdarma svůj nesouhlas kliknutím na odkaz uvedený v každé zprávě a odhlášením zasílání zpráv na stránkách www.d-kejk.cz nebo napíše na email info@d-kejk.cz. 

XIV. Duševní vlastnictví

14.1. Provozovatel umožňuje Uživateli vkládat na portál www.d-kejk.cz Obsah. Obsah nahraný Uživatelem na portál www.d-kejk.cz je veřejně přístupný všem ostatním Uživatelů a jiným návštěvníkům portálu www.d-kejk.cz. Uživatel nesmí na portál www.d-kejk.cz. nahrávat Obsah, který je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo který poškozuje práva a oprávněné zájmy třetích osob. Nahráním Obsahu na portál www.d-kejk.cz. poskytuje Uživatel Provozovateli bez nároku na odměnu oprávnění na celou dobu trvání majetkových práv k obsahově a místně neomezenému užití nahraného Obsahu, a to samostatně nebo ve spojení s jinými autorskými díly, k jeho zařazení do nového díla nebo díla souborného a souhlas k provedení úprav a změn nahraného Obsahu včetně svolení k dalšímu užití takto nově vytvořených děl. Tato oprávnění je Provozovatel oprávněn částečně nebo v celém rozsahu poskytnout nebo postoupit třetí osobě. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat jakýkoliv příspěvek Uživatele zejména z důvodu porušení jakékoliv Uživatelovy povinnosti podle tohoto odstavce.

14.2. Komunikace na portálu www.d-kejk.cz či jiných Komunikacích, která se týká použitíwww.d-kejk.cz, se považuje za udělení práva Provozovatele k bezplatné, trvalé, neodvolatelné, ne-exkluzivní licenci k použití, reprodukci, modifikaci, úpravám, překladu, distribuci, produkci a zobrazení komunikace samotné nebo jako část další práce v jakékoliv formě, médii, nebo technologii i neznámé či nevyvinuté a poskytnutí licencí a sublicencí komukoliv.

14.3. Doména a slovní i grafické spojení www.d-kejk.cz je chráněno vlastnickým a autorským právem ve prospěch Provozovatele. Všechna práva ve vztahu k výše uvedenému jsou výslovně vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, všechny ostatní ochranné známky uvedené na těchto stránkách jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

14.4. Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící portálwww.d-kejk.cz, včetně materiálů uveřejněných v souvislosti s Nabídkami, jsou chráněny autorským právem, jehož vykonavatelem, příp. oprávněným uživatelem je Provozovatel. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti portálu www.d-kejk.cz.

14.5. Uživatel není oprávněn při využívání webového rozhraní portálu www.d-kejk.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz portálu www.d-kejk.cz, zejména zadávat fiktivní objednávky nebo jakkoli negativně ovlivňovat činnost portálu www.d-kejk.cz.  

  1. Závěrečná ustanovení

15.1. Provozovatel má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Tato pravidla a užívání stránek se řídí právními předpisy České republiky. Samozřejmostí je přístup na portál ze všech míst světa, stránky však vyhovují právním požadavkům České republiky. Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.

15.2. Podmínky a smlouva je obsahující se řídí českým právním řádem a lze je uzavřít pouze v českém jazyce.

15.3. Pokud vztah související s užitím portálu www.d-kejk.cz nebo právní vztah založený smlouvou, jež obsahuje tyto Podmínky, zahrnuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

15.4. Smlouva není Provozovatelem archivována a není přístupná. V době uzavření smlouvy je Uživateli poskytnut odkaz na Podmínky umožňující jejich vytištění nebo uložení.